Regulamin sklepu

 Regulamin sklepu internetowego MULTIMODA.SHOP

§ 1 Właściciel , kontakt

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest:
  Martyna Bułaś
  ul. Rejtana 53A/ 241
  35-326 Rzeszów
  NIP: 8133749014
 2. Sklep internetowy MULTIMODA.SHOP jest dostępny pod adresem internetowym www.multimoda.shop.
 3. Dane kontaktowe sklepu internetowego MULTIMODA.SHOP:
  a) adres poczty elektronicznej sklepu :
      adres e-mail sklepu: sklep.@multimoda.shop ;
      adres e-mail biura: biuro@multimoda.shop ;
  b) adres pocztowy sklepu:
     Sklep MULTIMODA.SHOP 
     C.H. Respan 
     ul. Rejtana 53a/241 
     35-326 Rzeszów
  c) numer kontaktowy do sklepu : 575-358-577

 

§ 2 Słowniczek pojęć użytych w niniejszym Regulaminie

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin, który reguluje świadczenie usług w postaci sklepu internetowego MULTIMODA.SHOP; 
b) Sklep – sklep internetowy MULTIMODA.SHOP, który jest prowadzony pod adresem www.multimoda.shop; 
c) Sprzedający – właściciel sklepu internetowego Martyna Bułaś, ul. Rejtana 53A/241, 35-326 Rzeszów; 
d) Klient –osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat mogą korzystać ze sklepu internetowego, jeśli uzyskały zgodę opiekuna prawnego bądź przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych; 
e) Towar – produkty oferowane przez Sprzedającego w sklepie internetowym, 
f) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku przy wyłączeniu dni ustawowo wolnych od pracy. 
g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem sklepu internetowego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży, zawierające w szczególności ilość i rodzaj towaru, 
h) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), i) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 3 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego są one częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.multimoda.shop. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sklep na stronie Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. 
 3. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ww. ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). 

§ 4 Zamówienia

 1. Zakupu towaru można dokonać, rejestrując się na stronie sklepu internetowego poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zakupu można dokonać także bez konieczności rejestracji. 
 2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 
 3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, (w przypadku nie posiadania konta dane kontaktowe i adresowe, w przypadku posiadania konta dane zostaną pobrane automatycznie) oraz akceptacji oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. 
 4. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych, w innym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane ze względu na niemożność dostarczenia towaru. 
 5. Zamówienia można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub dokonać ich telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 575-358-577. 
 6. Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Klienta, umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep nie informuje Klienta o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy Klient nie podał danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. 
 7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta i otrzymanego przez Sklep formularza zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta. 
 8. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany towar, zaś sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 5 Potwierdzenie zamówienia

 1. W celu weryfikacji każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów niniejszego Regulaminu otrzymane przez Sklep zamówienie, zostanie potwierdzone przez Sklep w dniu jego otrzymania lub w ciągu najbliższych trzech dni roboczych. 
 2. Potwierdzenie przez Sklep złożenia zamówienia następuje pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia. 
 3. Dokonanie przez Sklep potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób wskazany w ust. 2 i akceptacja przez klienta regulaminu wraz z załącznikami jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem (w którym wskazany będzie przedmiot, cena i dane Klienta) oraz Regulaminem i załącznikami (w którym określone są uprawnienia stron oraz dane sprzedającego). 
 4. Zamówienie, którego z jakiejkolwiek przyczyny nie uda się potwierdzić w określonym w ust. 1 i 2 terminie i trybie, zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.


 § 6 Towary dostępne w sklepie

 1. Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronie internetowej Sklepu. Składając zamówienie Klient dokładnie określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu oraz podaje jego numer katalogowy – czyni to poprzez dodanie towaru do koszyka (akceptując w ten sposób wskazane powyżej dane). Klient jest zobowiązany do wskazania liczby sztuk zakupywanego towaru, w innym wypadku domyślnie zostanie uznane, że zamawia 1 sztukę. 
 2. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe zamówienie Klienta skierowane do Sklepu. 

§ 7 Ceny towarów

 1. Cena za dany towar jest podana na stronie internetowej sklepu internetowego przy danym towarze. 
 2. Ceny są podane w walucie złotych polskich. Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. 
 3. Sprzedający zastrzega sobie, iż ceny za dany towar na stronie internetowej mogą ulegać zmianie. 4
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych towarów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za anulowane 
 5. Cena podana na stronie internetowej nie zawiera ceny za dostawę towaru. 


§ 8 Formy płatności

 1. Zapłata za zakupiony w Sklepie towar, według wyboru Klienta dokonanego na formularzu zamówienia, następuje: 
  a) przelewem na numer konta bankowego Raiffeisen Bank Polska S.A. 46 1750 0012 0000 0000 4087 1098 
  b) płatnością PayU, 
  c) gotówką, w przypadku odbioru osobistego. 
 2. W przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt a) warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji zamówienia, o którym mowa w § 9 ust. 3 liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia. 
 3. Uwaga: Od 01.01.2020 zmiana wystawiania fv, przed zakupem poinformuj sprzedawce o chęci uzyskania faktury.W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym
  fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

§ 9 Dostawa

 1. Zamówione towary zostaną dostarczane do Klienta wedle jego wyboru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej S.A. Klient może odebrać zamówiony towar w siedzibie sklepu lub paczkomacie. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży wraz z regulaminem i załącznikami. 
 2. Klient ma prawo wyboru - w granicach określonych treścią formularza zamówienia - sposobu i firmy dokonującej dostawy. Dokonując wyboru jednocześnie godzi się na ceny związane z wybranym sposobem i podmiotem dokonującym dostawę, które w tym wypadku mogą być zróżnicowane. 
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia dokonania ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez Klienta oraz dokonania płatności i stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A. celem dostarczenia do Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych. 
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu. 
 5. Koszty przesyłki ponoszone są przez Klienta i zależą m. in. od ciężaru przesyłki, jej wartości itp. 

 

§ 10 Zwrot zamówienia – prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. 
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy, należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać podpisane oświadczenie. 
  Adres pocztowy Sklepu: 
  Sklep internetowy MULTIMODA.SHOP 
  C.H. Respan 
  ul. Rejtana 53a/241 
  35-326 Rzeszów 
 3. Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego na jaki powinny zostać zwrócone klientowi pieniądze oraz zwracany towar należy wysłać na adres: 
  Sklep internetowy MULTIMODA.SHOP 
  C.H. Respan 
  Rejtana 53a/241 
  35-326 Rzeszów 
 5. Pieniądze zwrócone zostaną klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy, którego numer powinien dołączyć do przesyłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przykładowy wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego Regulaminu z którego Klient może skorzystać. 
 6. Klient proszony jest o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletną jego zawartością oraz kopię dowodu zakupu, którym może być paragon, wydruk z karty płatniczej, bądź też inny stwierdzający ten fakt. 
 7. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 9. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi, po usunięciu przez klienta ich oryginalnego opakowania, produkty dotyczące nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych (takie jak płyty z CD z muzyką, oprogramowaniem, itp.).

§ 11 Odpowiedzialność za wady towaru

 1. Wybrane artykuły dostępne w Sklepie posiadają gwarancję udzieloną przez podmiot udzielający gwarancji (Gwaranta) na warunkach przez niego określonych w dołączonym do artykułu dokumencie gwarancji. 
 2. W przypadku reklamacji (na podstawie gwarancji) należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem wskazanym w dokumencie gwarancji. Zasady związane z postępowaniem reklamacyjnym w takim wypadku będzie określał dokument gwarancji. 
 3. Przepisy powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń z tytułu rękojmi przeciwko sprzedawcy.  

§ 12 Reklamacja

 1. Sprzedający zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad prawnych oraz fizycznych. 
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru za zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
 3. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sklepu doprowadzenia zakupionego asortymentu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, obniżenie ceny zakupionego towaru, wymianę na nowy lub odstąpienie od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna. 
 4. Sprzedawca może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez kupującego sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli takowy wybór jest niemożliwy do spełnienia przez sprzedawcę lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę. 
 5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: 
  Sklep internetowy MULTIMODA.SHOP 
  C.H. Respan 
  ul. Rejtana 53a/241 
  35-326 Rzeszów 
 6. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. 
 7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. 
 8. Reklamacji nie podlegają: 
  • uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru, 
  • uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru, 
  • towary używane niezgodnie z ich przeznaczeniem, 
  • wygoda towaru

§ 13 Zwrot

 1. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu. 
 2. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana na konto bankowe podane w formularzu zwrotu lub wysłana przekazem pocztowym. 
 3. Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na nr telefon 575-358-577.

§ 14 Spory

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

§ 15 Newsletter

Użytkownik ma możliwość korzystania z subskrypcji Newslettera w przypadku wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach. Zapis Użytkownik odbywa się w modelu double opt-in, co w praktyce oznacza, że użytkownik który podał nam dane (poprzez formularz, dokonując zakupu, pozostawił dane poprzez pop-up) otrzymuje automatycznie mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji Newslettera. Daje nam to gwarancję, że użytkownik który zapisał się na Newsletter jest rzeczywistą postacią i świadomie wyraża zgodę na komunikację marketingową. Klient zgodnie z obowiązującą ustawą może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w 
wiadomości lub może poprosić Administratora o takie działanie innym kanałem np. poprzez e- mail, telefon, na piśmie.

§ 16 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest: 
  Martyna Bułaś, ul. Rejtana 53A/241, 35-326 Rzeszów , NIP: 8133749014. 
 2. Klient w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się skontaktować z Administratorem na adres e-mail: biuro@multimoda.shop. 
 3. Dane osobowe Klientów Naszego sklepu internetowego przetwarzane będą za jej udzieleniem, przy czym zawarcie umowy sprzedaży jest zgodą na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji tejże umowy. Brak podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży prowadzi do odmowy jej zawarcia. W celu przesyłania Klientowi na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym udziału w usłudze Newsletter podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda tj. wyraźna zgoda Klienta udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego przy równoczesnym zapoznaniu się z regulaminem sklepu oraz polityką prywatności. 
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów sklepu internetowego, w celu prawidłowego wykonywania umów sprzedaży ( prawnie uzasadniony cel ) zawartych w ramach sklepu internetowego MULTIMODA.SHOP. 
  Dane te są potrzebne w szczególności do: 
  zawarcia umowy sprzedaży; 
  wysłania kupionego towaru do Klienta; 
  dokonania rozliczeń; 
  korzystania przez Klienta z przysługujących mu praw takich jak rękojmia czy odstąpienie od umowy. 
 5. Jeśli została udzielona zgoda przez Klienta na otrzymywanie informacji marketingowych oraz Newslettera, dane osobowe Klienta będą przetwarzane tylko i wyłącznie w związku z tymi celami marketingowymi. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych. 
 6. Zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych przez Administratora przetwarzane są następujące dane Klienta:
  w procesie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.; 
  w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, płeć, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody dostawy i płatności, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. 
 7. Konkretne dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu przetwarzania. 
 8. Dane osobowe Klientów przetwarzane w związku ze złożonymi zamówieniami i zawartymi umowami przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów sprzedaży, jak też w związku z okresem przysługującym np. z tytułu rękojmi. 
 9. W związku z obowiązkami uregulowanymi przez przepisy prawa jak np. obowiązek podatkowy część danych osobowych niezbędnych w ramach wypełnienia tego obowiązku będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji danej umowy. 
 10. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 
 11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo: 
  dostępu do tych danych, 
  sprostowania i usuwania ( „prawo do bycia zapomnianym”) danych, 
  ograniczenia przetwarzania danych, 
  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
  prawo do przenoszenia danych, 
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 12. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 13. Klient może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych – bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. 
 14. Klient w każdej chwili może wystąpić z żądaniem udzielenia informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych. 
 15. Profilowanie użytkownika odbywa się na zasadzie monitorowania jego aktywności na stronie internetowej, poprzez przypisanie do użytkownika odpowiedniego "ciasteczka". Tym samym tworzony jest profil behewioralny użytkownika, gdzie zbierane są dane: 
  deklaratywne: te które podał w formularzu: mail, imię, nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu, 
  behawioralne: jego zachowanie na stronie, odwiedziny na poszczególnych kategoriach i produktach, czas przebywania na stronie, jego aktywność wobec prowadzonych przez nas działań (otwarcia maila, kliknięcia), 
  transakcyjne: ID lub nazwa produktu, cena, zdarzenia takie jak wrzucenie produktu do koszyka, modyfikacja koszyka, zakup. 
  Dodatkowo możemy kontakty segmentować (przypisywać im tagi), prowadzić komunikację automatyczną poprzez zastosowanie reguł automatycznych, wysyłać wiadomości SMS, importować dane, eksportować dane, usuwać zgody marketingowe na życzenie użytkownika lub całkowicie usunąć dane użytkownika z systemu lub automatycznie przemieszczać dane Klienta między zintegrowanymi platformami. 
 16. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. 
 17. Administrator na podstawie przepisów prawa może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym , w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie w celu dostawy zakupionych przez Państwa towarów, zlecenia zewnętrznym podmiotom usług w zakresie niezbędnym do prowadzenia sklepu internetowego, czy prowadzenia kampanii handlowych. 
 18. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz do stosowania środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania danych. 
 19. Administrator stosuje za pośrednictwem przeglądarki Klienta standardowe środki bezpieczeństwa w postaci szyfrowania SSL. Wszelkie te środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczania danych są na bieżąco aktualizowane i z najwyższą starannością.

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu. 
 3. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych towarów należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@multimoda.shop oraz sklep.@multimoda.shop lub telefonicznie pod numer telefonu 575-358-577. Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep towarów.

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy 

Multimoda.shop to sklep z obuwiem online, w którego ofercie znajdziecie Państwo tysiące produktów kilkudziesięciu polskich i zagranicznych producentów obuwia damskiego i męskiego. W naszym magazynie znajduje się na bieżąco aktualizowany asortyment obuwia, który odpowiada na aktualne trendy w modzie.

Starannie dobierając naszą ofertę obuwia damskiego i męskiego, współpracujemy z markami, które na pierwszym miejscu stawiają jakość wykonania oraz wykorzystują wysokogatunkowe materiały.

BUTY DAMSKIE

W zakładce obuwie Damskie każda Pani znajdzie dla siebie wymarzony model obuwia, od szpilek i sandałków po trzewiki, botki i kozaki. Są to buty letnie damskie i damskie buty zimowe czołowych polskich i zagranicznych producentów. M.in.: Bravo Moda, Visconi, Baldowski, Kotyl, Menbur oraz wiele innych.

Każda kobieta ma w swojej szafie przynajmniej jedną parę szpilek, a dla tych Pań, które noszą je codziennie, proponujemy szpilki z komfortową wyściółką wzbogaconą o specjalne gąbeczki oraz miękkie płaskie spody. Takie udogodnienia można znaleźć u takich firm jak: Sala, Uncome, Krystad.

W ofercie sklepu Multimoda nie brakuje również takich zagranicznych marek, jak: Hispanitas, Wonders, Högl, Alma En Pena, Unisa, Pikolinos, Pitillos, Brenda Zaro. Są także obuwie damskie szczególnie cenione przez celebrytów. Znane osoby często wybierają obuwie polskich oraz zagranicznych producentów, jak np. Carinii, Nessi oraz Sca’viola.

BUTY DLA OSÓB Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ

Posiadamy szeroki przekrój obuwia dla osób potrzebujących wysokiej tęgości (maksymalna to tęgość K). Dzięki temu obuwie jest niezwykle wzuwne i komfortowe.

KOMFORTOWE BUTY DAMSKIE I MĘSKIE

Jako eksperci od obuwia zajmujący się branżą od lat, potrafimy doskonale wpisać się w potrzeby naszych Klientów. Oferujemy duży wybór komfortowych marek takich jak Rieker czy Caprice, Tamaris, Marco Tozzi, Alpina, Comfortabel, Remonte oraz Piazza, która jest jedną z niewielu istniejących marek na rynku wykorzystujących do produkcji skórę kozią, która zapewnia komfort użytkowania na najwyższym poziomie.

Szeroki wybór modeli marki Caprice zachęca dodatkowo niezwykle komfortową podeszwą, która spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, dodatkowo oferuje szeroki przekrój w rozmiarze cholewki kozaka od XS-XL. Bardzo duży wybór modeli z firmy Rieker - zarówno dla kobiet jak i mężczyzn -, poza wygodą na najwyższym poziomie, gwarantuje ciepło w najchłodniejsze dni, dzięki ociepleniu z owczej wełny oraz membranie GORE-TEX.

ELEGANCKIE BUTY MĘSKIE

Dla Panów ceniących sobie szyk, elegancję i wygodę przygotowaliśmy gamę wysokiej jakości obuwia na każdą okazję. Półbuty oraz mokasyny męskie świetnie sprawdzą się na spotkaniach biznesowych, konferencjach oraz innych ważnych wydarzeniach. Na mniej oficjalne wyjścia proponujemy w swojej ofercie modne trzewiki męskie, a na lato sandały oraz buty sportowe. Wiemy, co każdy mężczyzna ceni sobie najbardziej, dlatego obuwie z naszej oferty wykonane jest z wysokiej jakości skóry naturalnej. Panowie, którzy na pierwszym miejscu stawiają wygodę, powinni szczególnie zainteresować się produktami wykonanymi z miękkiej skóry cielęcej oraz strusiej.

Wśród marek, które cieszą się największym uznaniem mężczyzn znalazły się Brooman, posiadający miękką komfortową wyściółkę, Pilpol, Conhpol, Riker oraz wiele innych.

ZNIŻKI NA OBUWIE / DARMOWY ZWROT W SKLEPIE ONLINE

Stale doskonalimy nasze działania, aby zarówno sklep, jak również oferta, były najlepiej dopasowane do potrzeb naszych klientów. Multimoda.shop oferuje bezpłatne formy wysyłki oraz możliwość negocjacji ceny, dzięki temu nasi klienci kupują obuwie w atrakcyjnych i przystępnych dla siebie cenach.

Darmowy zwrot w ciągu 14 dni od momentu zakupu to kolejny atut naszego sklepu. W celu ułatwienia podjęcia najlepszej decyzji, istnieje możliwość dodania produktów do porównywarki, która w przejrzysty i jasny sposób przedstawia różnice między wybranymi modelami butów. Każdy produkt posiada profesjonalne wykonane zdjęcia, przedstawiające każdą część obuwia oraz detale, klient dysponuje również szczegółowym opisem ukazującym dostępne rozmiary, opcje kolorystyczne oraz opinie użytkowników.

Nasi klienci mogą także regularnie korzystać z kodów rabatowych oraz zniżek z tytułu subskrypcji newslettera. Zamówione produkty w ciągu 2 dni roboczych są już u naszych klientów. Osobiste konto pozwala na stały podgląd dokonanych zamówień oraz produktów dodanych do listy życzeń. W razie potrzeby pracownicy naszej infolinii służą pomocą.

Regularnie wzbogacamy naszą ofertę o nowe, warte pokazania marki proponujące nietuzinkowe fasony i znakomitą jakość. Regularnie doskonalimy także funkcjonalność oraz szybkość naszej witryny.

Sklep multimoda.shop wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom obcokrajowców, oferując zmianę języka na język angielski.

ROZWIŃ

Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.